Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 9, pp 256–257

Hoopgevende resultaten bij de behandeling van multipel myeloom door toevoeging van thalidomide

  • T. B. Y. Liem
Farmacotherapie
  • 19 Downloads

Samenvatting

Zoals wellicht bekend, is sinds 1960 melfalan en prednison per os de standaardbehandeling bij oudere patiënten met multipel myeloom (ziekte van Kahler). Sindsdien is er echter geen overtuigend betere behandeling voor de uitkomst van ziekte voor deze groep patiënten beschikbaar geweest. Men is dus naarstig op zoek naar nieuwe behandelingen. Het beruchte thalidomide zou wellicht een belangrijke rol hierin kunnen spelen. Op basis van de volgende werkingsmechanismen wordt thalidomide onderzocht als behandeling van myeloom: remming van TNF-alfa, onderdrukking van angiogenese, toename in celgemedieerd cytotoxisch effect en verandering in expressie van cellulaire adhesiemoleculen. Thalidomide alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen wordt steeds meer toegepast als eerstelijnsbehandeling van nieuw gediagnosticeerd myeloom, ondanks het gebrek aan gerandomiseerde onderzoeken hiernaar. Palumbo et al. hebben daarom een prospectief, open-label, niet-geblindeerd, multicenter, gerandomiseerd onderzoek opgezet naar melfalan en prednison per os met of zonder toevoeging van thalidomide voor de behandeling van patiënten met nieuw gediagnosticeerd myeloom1.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • T. B. Y. Liem
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations