Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 7, pp 201–202

Een serotonineheropnameremmer werkt niet voldoende bij depressie. En nu?

  • J. M. A. Sitsen
Farmacotherapie
  • 9 Downloads

Samenvatting

Depressie komt veel voor; de prevalentie gedurende het leven is maar liefst 15 tot 20%. Behandeling met een serotonineheropnameremmer (SSRI) is vaak eerste keuze. Een betrekkelijk groot deel van de patiënten ondervindt hiervan echter onvoldoende verbetering en de vraag is dan: ‘hoe verder?’. De twee belangrijkste mogelijkheden zijn: a) overstappen op een ander antidepressivum en b) combinatie met een andere stof (augmentatie). Rush et al. onderzochten of het verschil maakt op welk antidepressivum je een patiënt overzet na onvoldoende verbetering op behandeling met citalopram1. Zij randomiseerden in totaal 727 patiënten die onvoldoende baat hadden bij behandeling met citalopram of die citalopram niet konden verdragen naar bupropion (preparaat met vertraagde afgifte; maximaal 400 mg/dag), sertraline (ook een SSRI; maximaal 200 mg/dag) of venlafaxine (preparaat met vertraagde afgifte; maximaal 375 mg/dag).

Literatuur

  1. Rush AJ,Trivedi MH,Wisniewski SR, Stewart JW, Nierenberg AA, Thase ME, et al. Bupropion-SR, sertraline, or venlafaxine-XR after failure of SSRIs for depression. N Engl J Med 2006; 354: 1231-42.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Trivedi MH, Fava M,Wisniewski SR, Thase ME, Quitkin F,Warden D, et al. Medication augmentation after the failure of SSRIs for depression. N Engl J Med 2006; 354: 1243-52.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Hammerness PG, Vivas FM, Geller DA. Selective serotonin reuptake inhibitors in pediatric psychopharmacology: a review of the evidence. J Pediatr 2006; 148: 158-65.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Sitsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations