MFM

, 44:114 | Cite as

Oseltamivir-resistentie gedurende behandeling van influenza (H5N1) infectie

  • P. L. L. Bruijnzeel
Bijwerkingen
  • 7 Downloads

Samenvatting

De Jong et al. delen mee dat zij in twee van acht met oseltamivir, een neuraminidaseremmer, behandelde Vietnamese patiënten een H5N1-stam hebben geïsoleerd die een neuraminidase bevat dat niet door oseltamivir wordt aangegrepen1. Hierdoor mist het oseltamivir (een orale neuraminidaseremmer) zijn therapeutische werking. Gevolg was dat de twee Vietnamese patiënten bij wie deze variant aanwezig was ondanks de hoge dosering oseltamivir over- leden. Terwijl bij de andere patiënten de ‘viral load’ (= virale belasting) kort na aanvang van de therapie met oseltamivir snel daalde, bleef deze bij de twee overleden Vietnamezen onveranderd hoog. Het gaat hier om een virusstam van H5N1, waarbij in het gen dat codeert voor de aanmaak van het neuraminidase een substitutie heeft plaatsgevonden op plaats 274 (H274Y), waardoor een tyrosine de plaats inneemt van histidine in het neuraminidase. Hierdoor kan oseltamivir zich niet meer binden aan het neuraminidase en kan de virusstam zich ongebreideld vermenigvuldigen. De auteurs wijzen erop dat oseltamivir dus niet de enige neuraminidaseremmer mag zijn die ingezet moet worden bij een mogelijke pandemie van H5N1.

Literatuur

  1. Jong MD de, Thanh TT, Khanh TH, Hien VM, Smith GJD, Chau NV, et al. Oseltamivir resistance during treatment of influenza A (H5N1) infection. N Engl J Med 2005; 353: 2667-72.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Moscona A. Oseltamivir resistance-disabling our influenza defenses. N Engl J med 2005; 353: 2633-36.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Brett AS, Zuger A. The run on Tamiflu: Should physicians prescribe on demand? N Engl J Med 2005; 353: 2636-38.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. L. L. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations