Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 1, pp 26–27

Neuraminidaseremmers voor de behandeling van influenza

  • P. L. B. Bruijnzeel
Aanbevolen overzicht

Samenvatting

Een influenza-infectie ontwikkelt zich jaarlijks opnieuw bij ongeveer 20% van de wereldbevolking. Ofschoon vaccinatie de uitgelezen strategie is om influenza te voorkomen, kan in geval van een pandemie deze strategie tekortschieten omdat er gewoon te weinig vaccin voorradig is. In die situatie zijn effectieve antivirale middelen onmisbaar. Antivirale middelen verdienen om deze reden een plaats in de behandelstrategie van een influenza-epidemie.

Literatuur

  1. Moscona A. Neuraminidase inhibitors for influenza. N Engl J Med 2005;353:1363-73.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. The writing committee of the WHO consultation on human influenza A/H5. Avian Influenza A (H5N1) infection in humans. N Engl J Med 2005;353:1374-85.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations