Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 1, pp 25–25 | Cite as

Medicatiefouten in het ziekenhuis

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
Kortweg

Samenvatting

Guchelaar et al. geven een gedegen overzicht van medicatiefouten in het ziekenhuis. Na een beschrijving van de omvang van het probleem en de gevolgen in termen van morbiditeit, mortaliteit en kosten trekken ze lering uit voorbeelden bij de luchtvaart en de petrochemische industrie. Ze analyseren het totale proces vanaf de totstandkoming van het voorschrift tot aan de uiteindelijke toediening aan de patiënt, en geven aan welke bijdrage de ziekenhuisapotheker aan verbeteringen kan leveren zowel op organisatorisch niveau als op het terrein van de individuele patiëntenzorg.

Literatuur

  1. Guchelaar H, Colen H, Kalmeyer M, Hudson P, Teepe-Twiss I. Medication Errors. Drugs 2005;65:1735-46.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations