Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 7, pp 235–236

Profylactische antibioticabehandeling bij kankerpatiënten

  • A. Vermes
Farmacotherapie
  • 6 Downloads

Samenvatting

De verbeterde behandeling van infectieuze complicaties bij kankerpatiënten heeft substantieel bijgedragen aan de geboekte successen binnen dit ziektegebied. In de jaren 60 werd onderkend dat neutropenie gecorreleerd is met het optreden van sepsis. In de jaren 70 werden empirische antibacteriële therapieën ontwikkeld, gericht tegen Gramnegatieve staven, om de complicaties hiervan te verminderen. In de jaren 80 richtte de behandeling zich primair op invasieve schimmel- en gistinfecties en in de jaren 90 ontwikkelde zich de antibacteriële therapie op de poli voor patiënten met een laag risico. Behalve deze empirische therapieën is ook onderzoek verricht naar het uitbreiden van de profylactische antibacteriële behandeling, bijvoorbeeld gedurende de periode van chemotherapie tot (been-merg/stamcel)transplantatie.

Literatuur

  1. Bucaneve G, Micozzi A, Menichetti F, Martino P, Stella Dionisi M, Martinelli G, et al. Levofloxacin to prevent bacterial infection in patients with cancer and neutropenia. N Engl J Med 2005; 353: 977-87.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Cullen M, Steven N, Billingham L, Gaunt C, Hastings M, Simmonds P, et al. Antibacterial prophylaxis after chemotherapy for solid tumors and lymphomas. N Engl J Med 2005; 353: 988-98.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Baden LR. Editorial. Prophylactic antimicrobial agents and the importance of fitness. N Engl J Med 2005; 353: 1052-54.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • A. Vermes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations