Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 6, pp 201–201 | Cite as

Antistollingstherapie bij patiënten met heparine geïnduceerde trombocytopenie (HIT)

  • A. C. M. Vingerhoeds
Aanbevolen overzicht
  • 15 Downloads

Samenvatting

Therapie met heparine kan helaas leiden tot vorming van antilichamen tegen bloedplaatjes (anti-heparinplatelet factor 4 antibodies oftewel HIT-antilichamen). In een dergelijke situatie kan trombocytopenie optreden met alle gevolgen van dien. Staken van heparine ligt voor de hand, er kunnen zich toch klinische situaties voordoen waarbij antistollingstherapie zeer wenselijk zoniet onvermijdelijk is. Hassell geeft aanwijzingen voor een dergelijke therapie in zeer uiteenlopende klinische situaties.

Literatuur

  1. Hasseil K. The Management of Patients With Heparin-Induced Thrombocytopenia Who Require AnticoagulantTherapy. Chest 2005;127:1S-8S.CrossRefGoogle Scholar
  2. Bartholomew J.Transition to an Oral Anticoagulant in Patients With Heparin-Induced Thrombocytopenia. Chest 2005;127:27S-34S.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • A. C. M. Vingerhoeds
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations