Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 1, pp 19–19

Mors subita door oraal erytromycine

  • H. R. de Vries
Bijwerkingen
  • 4 Downloads

Samenvatting

Erytromycine verlengt de repolarisatiefase van het hart met als mogelijk gevolg torsade des pointes* en kans op plotselinge hartdood door ventrikelfibrilleren. Het wordt hoofdzakelijk omgezet door iso-enzy-men van het cytochroom-450-systeem (CYP-3A). Remmers van dit systeem die gelijktijdig met erytromycine worden ingenomen, vertragen de briotransformatie van erytromycine en zouden zo de kans op bijwerkingen kunnen vergroten.

Literatuur

  1. Ray WA, Murray KT, Meredith S, Narasimhulu SS, Hall K, Stein CM. Oral erythromycin and the risk of sudden death from cardiac causes. N Engl J Med 2004;351:1089-96.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Torsade des pointes is een ventriculaire tachycardie (VT) met syncopen, waarbij het ECG twee kenmerken vertoont: een extreem verlengd QT-interval (<\>>0,6 s) en tijdens VT chaotische, rond de 0-lijn oscillerende kamercomplexen (polymorfie).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • H. R. de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations