Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 5, pp 130–130

Behandeling van plaquepsoriasis met subcutaan toegediend etanercept

  • J. Geerling
Farmacotherapie
  • 5 Downloads

Samenvatting

Psoriasis is een chronische inflammatoire huidaandoening die zich voordoet bij ruwweg 2% van de wereldbevolking. De huidige behandeling van deze ziekte, die veel lichamelijk en geestelijk leed met zich meebrengt, is onbevredigend. De huid wordt bij psoriasis geïnfiltreerd met geactiveerde T-cellen, die evenals de keratocyten, dendritische cellen en Langerhans-cellen in verhoogde mate de cytokine tumornecrosefactor (TNF) produceren. Een succesvolle behandeling gaat gepaard met een daling van de TNF-productie en het ligt voor de hand een behandeling te bedenken die TNF tegenwerkt. Etanercept is een middel dat de effecten van TNF blokkeert door een competitieve remming van de TNF-interactie met receptoren op het celoppervlak.

Literatuur

  1. Leonardi CL, Powers JL, Matheson RT, Goffe BS, Zitnik R, Wang A, et al. Etanercept as monotherapy in patients with psoriasis. N Engl J Med 2003;349:2014-22.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. Geerling
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations