Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 4, pp 98–99

Finasteride en de preventie van prostaatcarcinoom

  • T. van Gelder
Farmacotherapie

DOI: 10.1007/BF03058357

Cite this article as:
van Gelder, T. MFAM (2004) 42: 98. doi:10.1007/BF03058357
  • 4 Downloads

Samenvatting

Prostaatcarcinoom is een veelvoorkomende maligniteit, waarvan de incidentie exponentieel stijgt met het toenemen van de leeftijd. Er is geen behandeling waarmee het ontstaan van deze aandoening kan worden voorkomen. Wel is onderzoek gedaan naar een mogelijk preventief effect van finasteride. Finasteride remt de omzetting van testosteron in het in de prostaat zeer actieve androgeen dihydrotestosteron. Finasteride leidt daardoor bij benigne prostaathyperplasie tot volumeverkleining, verbeterde urineflow en minder klachten

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • T. van Gelder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations