Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 42, Issue 1, pp 5–6 | Cite as

Methotrexaat en ciclosporine voor psoriasis

  • E. van der Does
Farmacotherapie
  • 14 Downloads

Samenvatting

Methotrexaat en ciclosporine worden vaak gebruikt bij de behandeling van matig ernstige tot ernstige psoriasis. Een vergelijkend onderzoek naar effectiviteit en bijwerkingen was nog niet beschreven. Amsterdamse onderzoekers randomiseerden 88 mensen over beide middelen, waarmee ze 16 weken werden behandeld: 44 mensen kregen 15 mg methotrexaat eenmaal per week, gegeven in 3 doses met een tussenpoos van 12 uur (Weinsteinschema) en 44 patiënten kregen ciclosporine, 3 mg per kg lichaamsgewicht per dag in 2 doses. Na 4 weken werd de dosering verhoogd (tot 22,5 mg per week voor methotrexaat en tot 5 mg per kilo lichaamsgewicht voor ciclosporine) bij al die patiënten waarbij de psoriasis minder dan 25% was verbeterd ten opzichte van de baselinescore. Na 16 weken werd de behandeling gestaakt en werden de mensen nog 36 weken gevolgd, waarbij ze zo nodig de ‘gewone’ psoriasistherapie kregen. Na 16 weken waren in de methotrexaatgroep 43 mensen geschikt voor analyse en in de ciclosporinegroep 42.

 

  1. Heyendael VMR, Spuls PI, Opmeer BC, Borgie CAJM de, Reitsma JB, Goldsmidt W FM, et al. Methotrexate versus cyclosporine in moderate-to-severe chronic plaque psoriasis. N Engl J Med 2003349:658-65.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations