Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 1, pp 18–19

Leidt postmenopauzale behandeling met oestrogenen tot een afname in het atherosclerotische proces?

Diversen
  • 3 Downloads

Samenvatting

Postmenopauzale behandeling met oestrogeen werd gebruikt ter primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Inmiddels was uit veel observationele onderzoeken gebleken dat therapie met oestrogeen een verlaging van het aantal hart- en vaatziekten geeft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations