Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 39, Issue 6, pp 125–125 | Cite as

Is voorverpakte medicatie nuttig bij controle van glykemie en bloeddruk bij type-2-diabetes?

Farmacie
  • 17 Downloads

Het nauwkeurig reguleren van glucose en bloeddruk door adequate medicatie is van essentieel belang voor het verminderen van complicaties van diabetes. Patiënten met type-2-diabetes moeten, indien ook nog concomitante ziekten aanwezig zijn, 10 à 15 tabletten per dag innemen en dat werkt therapie-ontrouw in de hand.

De introductie van speciale verpakkingen voor medicaties ’ de zogenoemde ‘calender blister packs’ (CBP) ’ zou therapietrouwtherapietrouw, vooral bij ouderen, bevorderen. De invloed van CBP op de (hoogte) van bloedglucose en bloeddruk werd nagegaan in een dubbelblind, geward onderzoek. Dit onderzoek liep in Nieuw-Zeeland gedurende acht maanden bij patiënten bij wie de HbA1c in de huisartspraktijk hoger was dan 9%. De patiënten waren vooral (dikke) Maori's (body mass index 37 à 38). Het is onduidelijk wat de auteurs bedoelen met dubbelblind: ‘de patiënten moesten hun zorgverleners niet vertellen hoe hun medicijnen verpakt waren’.

De patiënten werden verdeeld over twee groepen. De interventiegroep kreeg elke week een CBP dat vier verticale rijen bevatte: morgen, middag, avond en nacht voor respectievelijk vier verschillende medicaties en zeven horizontale rijen voor de dagen van de week. De controlegroep kreeg de medicamenten in de gewone verpakkingen. Beide groepen waren goed gebalanceerd betreffende leeftijd, geslacht, etnische afkomst en sociale status.

De patiënten kregen tot 20 tabletten per dag; 50% van de patiënten kreeg antihypertensiva en 96% orale antidiabetica.

Het HbA1c daalde gemiddeld 0,95% in de interventiegroep en 0,15% in de controlegroep. De diastolische bloeddruk daalde 5,8 mmHg in de interventiegroep en veranderde niet in de controlegroep. De systolische bloeddruk veranderde niet in beide groepen.

Van de CBP-groep vond 77% de nieuwe verpakking handig; de gewone variant werd door 27% van de controlegroep handig gevonden.

Uit dit onderzoek, met een ontoereikende controle, blijkt dat de toepassing van CBP gedurende acht maanden, resulteerde in een afname van de HbA1c die overeenkomt met wat werd bereikt in de UKPDS.

Het onderhavige onderzoek werd slechts op kleine schaal uitgevoerd en een grootschaliger onderzoek is noodzakelijk om de economische kant van de zaak te evalueren. Daarbij spelen, naast therapietrouw, verpakkings- en frankeringskosten een rol.

Literatuur

  1. Simmons D et al. Diabetes Care 2000; 23: 2.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations