Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 6, pp 127–127 | Cite as

Fluorochinolonen kunnen hepatitis veroorzaken

Bijwerkingen
  • 6 Downloads

Een 21-jarige man met Wegener-granulomatose werd behandeld met driemaal 50 mg ciclofosfamide, eenmaal 5 mg prednisolon met daarnaast ranitidine en domperidon; dit alles gedurende achttien maanden. Na vijf dagen ofloxacineofloxacine en twee doses ciprofloxacineciprofloxacine ’ hem voorgeschreven voor een productieve hoest ’ kreeg hij geelzucht. De man was heteroseksueel en geheelonthouder en had nooit buitenlandse reizen ondernomen; er was geen sprake van intraveneus druggebruik of contact met geelzuchtpatiënten.

Abdominaal onderzoek bracht een gevoelige lever aan het licht, 3 cm onder de ribbenrand, zonder splenomegalie of ascites. Initieel onderzoek leverde afwijkende waarden op: bilirubine 92 µmol/l; aspartaat-transaminase 348 IE/l; alkalische fosfatase 321 IE/l; witte bloedlichaampjes 2,3 × 109/l; bloedplaatjes 103 × 109/l. Albumine 50 g/l en hemoglobine 10 mmol/l waren normaal.

Abdominale ultrasonografie leverde normale resultaten op en de serologische test op virale hepatitis was negatief. De patiënt weigerde een leverbiopsie. Ciclofosfamide en alle andere medicamenten werden gestaakt. Alleen prednison werd verder gegeven in de verhoogde dosis van 20 mg per dag. De leverfunctietests verslechterden nog wat in de volgende tien dagen, maar waren na ruim vijf weken vrijwel genormaliseerd.

Na het herstel werd er opnieuw gestart met ciclofosfamide en werd prednisolon verminderd tot de onderhoudsdosis zonder enig probleem: de parameters van Wegener-granulomatose bleven laag gedurende deze episode. Daar de enige wijziging in het medicatie-schema had bestaan uit de introductie van ofloxacine en ciprofloxacine, mocht deze medicatie worden beschouwd als de etiologische factor van de hepatitis. Fluorochinolonen als ofloxacine zouden slechts als eerstelijnsbehandeling gebruikt moeten worden voor patiënten met sterk vermoeden op Gram-negatieve verwekkers zoals bij cystische fibrose of bronchiectasen. Omdat fluorochinolonen een breed Gram-positief activiteitsspectrum ontberen, moeten ze niet als monotherapie worden gebruikt bij neutropene patiënten. Sequentieel gebruik van verschillende fluorochinolonen heeft geen zin.

Langdurende hepatitis komt zelden voor en het Committee on Safety of Medicines ontving achttien rapporten van leverstoornissen op een totaal van 640 rapporten over bijwerkingen van ofloxacine. Er is slechts een klein aantal gevallen van hepatitis als gevolg van de inname van chinolonen gesignaleerd en slechts één geval van ofloxacine.

Literatuur

  1. Drug Point. BMJ 1997; 314: 869.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations