Advertisement

Medisch Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 6, pp 125–126 | Cite as

Wanneer moeten patiënten veranderen van antidepressivum?

Farmacotherapie
  • 4 Downloads

Op een behandeling met antidepressiva reageert 60 tot 70% van de patiënten. Voor een patiënt die niet of nog niet reageert op de behandeling, is het van belang om te bezien of op een ander antidepressivum moet worden overgegaan en zo ja, wanneer. Voor het gerefereerde onderzoek luidde de vraagstelling: wat zijn de kansen van een patiënt wiens toestand niet of nauwelijks is verbeterd na de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde week van een behandeling met antidepressiva om nog in de zesde week baat bij de behandeling te hebben? Uit eerder onderzoek is immers gebleken dat het meeste effect van antidepressiva te verwachten is tussen de derde en de zesde week en dat na zes weken een eerste verbetering nauwelijks meer optreedt.

In het placebo-gecontroleerde onderzoek werden 593 patiënten gevolgd. Onderzocht werd in welke weken patiënten die antidepressiva kregen een betere kans hadden om aan het eind van het onderzoek (zesde week) te kunnen worden beschouwd als ‘responders’ op de...

Literatuur

  1. Quitkin FM et al. Arch Gen Psychiatry 1996; 53: 785-92.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Personalised recommendations