Advertisement

De algemene competenties van de medisch specialist in de toekomst

  • O. P. Bleker
  • J. ten Cate
  • R. S. G. Holdrinet
Open Access
Beschouwing

Samenvatting

Sinds medio 2002 werkt het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) van de KNMG aan de modernisering van de medisch-specialistische opleidingen. Een eerste mijlpaal in dit proces is het vastleggen van algemene competenties die voor iedere specialist gelden en die de inhoudelijke basis moeten worden voor de moderne specialistenopleiding. Het document waarin deze competenties in 2003 zijn vastgelegd is in dit artikel integraal opgenomen. De competenties zijn ontleend aan het model van de ‘Canadian Medical Education Directives for Specialists 2000’ (CanMEDS 2000), aangepast aan de Nederlandse situatie, onder meer op basis van een rapport van een werkgroep die is uitgegaan van het ‘Raamplan Artsopleiding 2001’. In 2006 zullen alle medisch-specialistische opleidingen een programma moeten hebben dat gebaseerd is op deze algemene competenties, waar mogelijk specifiek ingevuld, en zal de beoordeling van assistenten in opleiding gericht moeten zijn op deze competenties. (Bleker OP, Cate ThJ ten, Holdrinet RSG. De algemene competenties van de medisch specialist in de toekomst. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2004;23(1): 4-14.)

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • O. P. Bleker
    • 1
  • J. ten Cate
  • R. S. G. Holdrinet
  1. 1.

Personalised recommendations