Advertisement

Wet exploitatie zorginstellingen: centrale aanbodregulering opnieuw uitgevonden?

  • J. G. Sijmons
Artikelen

Samenvatting

In 1995 schreef Van Zenderen in dit tijdschrifteen artikel over de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV) met als conclusie dat wanneer opnieuw zou moeten worden besloten tot een besturingssysteem voor de gezondheidszorg, wij zouden uitkomen bij één of andere variant van de WZV. De WZV heeft sinds 1971 immers sterk bijgedragen aan een verbetering van spreiding en toegankelijkheid van voorzieningen ten opzichte van de periode daarvoor en heeft inmiddels een gunstige kwaliteit/prijs-verhouding voor de bouw van voorzieningen doen ontstaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • J. G. Sijmons
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations