Advertisement

De Wet op de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg

  • A. A. W. van Unen
Artikelen
  • 209 Downloads

Samenvatting

In de afgelopen jaren zijn er op het terrein van de jeugdzorg veel ontwikkelingen in gang gezet. Om het resultaat van deze ontwikkelingen vast te leggen en de ontwikkelingen waar nodig te sturen, komt er een nieuwe Wet op de jeugdzorg. Reeds in het Regeerakkoord 1998 heeft het kabinet dit aangekondigd. In april 2001 is het conceptvoorstel Wet op de jeugdzorg aan verschillende organisaties voor advies gezonden. Na verwerking van deze adviezen is het wetsvoorstel in juli 2001 voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Inmiddels hebben de eerste behandelingen van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaatsgevonden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • A. A. W. van Unen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations