Advertisement

Jurisprudentieoverzicht in het kader van de Wet tarieven gezondheidszorg

  • J. G. Sijmons
Artikelen
  • 6 Downloads

Samenvatting

In 2000 en 2001 vallen achttien uitspraken van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), waaronder begrepen twee uitspraken door de President van het CBB. In deze periode is over de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG) één uitspraak gedaan door de Hoge Raad, door de Raad van State en het Gerechtshof Den Haag, een tweetal door de President van de Rechtbank Den Haag en één door de President Rechtbank Utrecht. Enkele daarvan betreffen kwesties die in het vorige overzicht al besproken werden en hier worden afgerond. Meer principiële zaken betreffen de afbakening van bevoegdheden van de Minister van VWS en het College tarieven gezondheidszorg (Ctg) en de vraag naar de rechtsgevolgen van de overtreding van artikel 2 WTG, waarover de Hoge Raad (HR) in 2001 een belangwekkende uitspraak heeft gedaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • J. G. Sijmons
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations