Advertisement

Inzage doodsoorzaken: Convenant bestrijding fraude met gezondheidsgegevens

  • H. D. C. Roscam Abbing
  • W. P. Rijksen
Artikelen
  • 44 Downloads

Samenvatting

Het beroepsgeheim van de arts en het recht op geheim van de patiënt zijn nauw met elkaar verweven. Goede hulpverlening kan worden belemmerd indien niet geheim wordt gehouden wat geheim moet blijven. Met het beroepsgeheim wordt beoogd een drempel voor toegang tot de gezondheidszorg te voorkomen. Daarmee is een individueel belang gediend. Genoemd belang vormt een constante in de jurisprudentie. Het werd in 1913 door de Hoge Raad aldus geformuleerd: "Vrees voor openbaarheid kan zieken weerhouden geneeskundige hulp in te roepen".

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • H. D. C. Roscam Abbing
    • 1
  • W. P. Rijksen
  1. 1.

Personalised recommendations