Advertisement

Strafrechtelijke vervolging van medisch beroepsbeoefenaren wegens dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld: uiterste terughoudendheid gepast

  • J. L. Smeehuijzen
Artikelen
  • 71 Downloads

Samenvatting

Art. 307 Wetboek van Strafrecht (hierna: ‘Sr’) stelt strafbaar het door schuld veroorzaken van de dood van een ander (gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden). Artikel 308 Sr stelt strafbaar het door schuld veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel waaruit tijdelijke ziekte of de verhindering in de uitoefening van ambts– of beroepsbezigheden ontstaat (gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden). Art. 309 Sr verhoogt nog de maximum strafmaat als het delict wordt gepleegd in de uitoefening van een beroep en maakt bovendien ontzetting uit de uitoefening van het beroep mogelijk.

Copyright information

© onbekend 2000

Authors and Affiliations

  • J. L. Smeehuijzen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations