Advertisement

Causaal verband bij informed consent

  • M. J. J. de Ridder
Artikelen
  • 119 Downloads

Samenvatting

Het komt steeds vaker voor dat een patiënt bij wie een complicatie is opgetreden schadevergoeding vordert van de arts (of het ziekenhuis) wegens het verrichten van de ingreep zonder ‘Informed consent’ (geïnformeerde toestemming). Zie o.a. prof. Mr. J. Legemaate, Het recht van de patiënt op informatie, Advocatenblad 1999, p. 197; mw. Mr. W.R. Kastelein, Informed consenten medische aansprakelijkheid; jurisprudentie 1994–1998.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • M. J. J. de Ridder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations