Advertisement

Van voorwaardelijk ontslag naar voorwaardelijke machtiging, de ontwikkeling van het ontslagrecht in de wet BOPZ

  • R. B. M. Keurentjes
Artikelen
  • 88 Downloads

Samenvatting

In dit artikel wil ik eerst kort een uitleg geven van het wettelijke systeem van ontslagmodaliteiten die de wet BOPZ kent. Daarna wil ik snel overstappen naar het gebruik dat er in de praktijk van artikel 48 van die wet wordt gemaakt. We zullen daar zien dat de mogelijkheid van ontslag mede wordt gebruikt voor een heel ander doel dan waarvoor het artikel is geschreven. Ten slotte zal ik enige aandacht besteden aan het concept wetsvoorstel waarin de mogelijkheid van de voorwaardelijke machtiging wordt geregeld. Dit wetsontwerp doet in ieder geval recht aan de visie van het kabinet dat de verlof– en ontslagregeling niet is geschreven met als doelstelling ambulante dwangbehandeling mogelijk te maken Zie Kabinetsstandpunt Evaluatie van de wet BOPZ, Rijswijk december 1997, p. 68.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • R. B. M. Keurentjes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations