Advertisement

Patiëntenrechten en transmurale zorg: wie is verantwoordelijk jegens de patiënt?

  • E. H. Hulst
  • R. Kerff
Artikelen

Samenvatting

Specialistische zorg speelt zich niet alleen meer af binnen de muren van het ziekenhuis. Voorzichtig wordt er geprobeerd bepaalde behandelingen die oorspronkelijk alleen binnen het ziekenhuis plaatsvonden, ook thuis voort te zetten of wordt zorg aangeboden in samenwerking tussen extramurale en intramurale hulpverleners.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • E. H. Hulst
    • 1
  • R. Kerff
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations