Advertisement

Tijdschrift voor GezondheidsRecht

, Volume 19, Issue 5, pp 75–75 | Cite as

De zorgplicht van de staat

  • E. W. M. Meulemans
Gezichtspunt
  • 11 Downloads

samenvatting

Kan de Staat verplicht worden voldoende middelen ter beschikking te stellen zodat een minderjarige geestelijk gehandicapte en gedragsgestoorde jongen op korte termijn in een behandelingsinstituut wordt geplaatst waartoe de Kinderrechter opdracht heeft gegeven?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • E. W. M. Meulemans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations