Advertisement

De medisch directeur en het tuchtrecht

  • E. W. M. Meulemans
Gezichtspunt
  • 6 Downloads

Samenvatting

De medisch directeur van het ziekenhuis is de eind–verantwoordelijke voor de kwaliteit van de in de instelling gegeven zorg. Het Medisch Tuchtcollege te Zwolle heeft dit onlangs nog eens bevestigd. Het College legde aan de directeur patiëntenzorg van een ziekenhuis eenwaarschuwing op wegens het ontbreken van een protocol, waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de arts–assistenten van het ziekenhuis waren geregeld en wegens het ontbreken van een duidelijke functie–omschrijving, ten gevolge waarvan het zich naar het oordeel van het College kon voordoen dat een arts–assistente de verantwoordelijk specialist niet tijdig had gewaarschuwd met ernstige gevolgen voor een patiënte. (TVGR 1991/36)

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1991

Authors and Affiliations

  • E. W. M. Meulemans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations