Biologia Plantarum

, Volume 17, Issue 1, pp 1–11

Substances of plant flowering

  • M. Kh. Chaïlakhyan
Article

Abstract

The investigation of the hormonal nature of plant flowering in connection with their photoperiodic reaction has shown that flowering depends on a bicomponental system of hormones, gibberellins regulating stem formation and growth and substances of the anthesin type regulating flower formation. In agreement with the division of the photoperiodic reaction into a leaf and a stem phase the study of the internal factors acting on plant flowering was carried out by means of leaf and stem (apex, bud and callus) models. The results obtained from work with leaf models proved the presence of two groups of hormones of flowering in plants. The data obtained from the application of stem models pointed to the localization of the action of gibberellin and anthesin in different zones of the shoot apices and characterized the potential capacity for flower formation of isolated callus tissue of neutral and photoperiodically sensitive species.

Růstové látky kveteni

Abstract

Studium kvetení z hlediska jeho fotoperiodické podmíněnosti ukázalo na hormonální povahu tohoto procesu. Kvetení je spojeno s dvoukomponentnim systémem růstových látek—s gibereliny, jež regulují tvorbu a růst stonku a s anthesiny, jež regulují tvorbu květu. V souhlase s tímto rozdělením fotoperiodické reakce na listovou a stonkovou fázi byly studovány vnitřní faktory kvetení na listových a osních (apikální vreholy, pupeny a kalusy) modelech. Výsledky s listovými modely prokázaly přítomnost dvou skupin hormonů kvetení. Údaje získané na osních modelech ukazují na lokalizaci účinků giberelinů a anthesinů v různých oblastech vzrostných vrcholů a umožňují charakterizovat potenciální schopnost ke kvetení u isolovaných kalusů ziskaných z neutrálních a fotoperiodicky citlivých druhů.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Institute of Experimental Botany 1975

Authors and Affiliations

  • M. Kh. Chaïlakhyan
    • 1
  1. 1.Timiryazev Institute of Plant PhysiologyAcademy of Sciences of the USSRUSSR

Personalised recommendations