The Botanical Review

, 37:295

Gametophytes of homosporous ferns

  • B. K. Nayar
  • S. Kaur
Article

DOI: 10.1007/BF02859157

Cite this article as:
Nayar, B.K. & Kaur, S. Bot. Rev (1971) 37: 295. doi:10.1007/BF02859157

Copyright information

© The New York Botanical Garden 1971

Authors and Affiliations

  • B. K. Nayar
    • 1
  • S. Kaur
    • 2
  1. 1.Department of BotanyUniversity of CalicutKeralaIndia
  2. 2.National Botanic GardensLucknowIndia

Personalised recommendations