Advertisement

Chinese Journal of Geochemistry

, Volume 25, Supplement 1, pp 40–41 | Cite as

Environmental response to ore deposits and mining of the Diaojiang River basin, Guangxi (South China)

 • Yongzhang Zhou
 • Zhi Dang
 • Xianzhi Peng
 • Zhijun Yang
 • Chengbo Zhang
 • Xiaoqiang Yang
 • Shanming Fu
 • Yuyan Zhao
Article

Key words

soil environment response heavy metal contamination environmental geochemistry mine pollution Diaojing River basin 

Copyright information

© Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences 2006

Authors and Affiliations

 • Yongzhang Zhou
  • 1
 • Zhi Dang
  • 2
 • Xianzhi Peng
  • 3
 • Zhijun Yang
  • 1
 • Chengbo Zhang
  • 1
 • Xiaoqiang Yang
  • 1
 • Shanming Fu
  • 1
 • Yuyan Zhao
  • 1
 1. 1.Center for Earth’s Environment and ResourcesZhongshan UniversityGuangzhouChina
 2. 2.School of Environment SciencesSouth China University of TechnologyGuangzhouChina
 3. 3.Guangzhou Institute of GeochemistryChinese Academy of SciencesGuangzhouChina

Personalised recommendations