Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 6, Issue 3–4, pp 105–123 | Cite as

De erwtenkever en zijne bestrijding

Bruchus Pisi
  • G. Staes
Article
  • 12 Downloads

Keywords

Alleen Stikstof Moet Zijn Zwavelkoolstof 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Zie:W. W. Schipper.—Is er bij ’t hardkoken van erwten cen sterkere ontwikkeling van den celwand in ’t spel?—Tijdschr. o. Plantenz. 3e Jaarg. 1897. blz. 1.—Een der oorzaken van ’t verschijnsel, dat veel der gezaaide erwten gewoonlijk niet gedijen. Id. id. blz. 38 met Plaat 3.Google Scholar
  2. Prof. Dr Frank.—Der Erbsenkäfer, seine wirthschaftliche Bedeutung und seine Bekämpfung.Google Scholar
  3. Men zie echter onze aanmerking op bladz. 114.Google Scholar
  4. Sommige proefnemers verkregen minder gunstige uitkomsten: Prof. Popenoe vond op 275 aangetaste erwten er slechts 69, dus 25 t. h., waarvan de kiem niet geheel of gedeeltelijk vernietigd was.—J. Fletcher bekwam slechts 17% kiemplanten; maar slechs 2% ontwikkelden zich volkomen en droegen op hare beurt zaden; de andere bleven zwak en ziekelijk.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1900

Authors and Affiliations

  • G. Staes

There are no affiliations available

Personalised recommendations