Advertisement

Inorganic Materials

, Volume 36, Issue 5, pp 454–457 | Cite as

Chemical vapor deposition of refractory metals from fluoride gases

 • Yu. V. Lakhotkin
 • V. P. Kuz’min
 • T. I. Rybkina
 • A. B. Kovalev
Article

Abstract

The kinetics of the chemical vapor deposition of Group V (V, Nb, Ta), VI (Mo, W), and VII (Re) transition metals from fluoride-hydrogen mixtures were studied. The major steps of the deposition process were established. The deposition rate is shown to correlate with the thermodynamic probability of hydrogen reduction. The effect of intermediate products on the deposition rate of 3d and 4d transition metals is assessed.

Keywords

Chemical Vapor Deposition Deposition Rate Rhenium Refractory Metal Hydrogen Reduction 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Syrkin, V.G.,Karbonil’nye metally (Carbonyl Metals), Moscow: Metallurgiya, 1978.Google Scholar
 2. 2.
  Evstyukhin, A.I., Yanchur, V.P., Smirnov, V.P., and Shulov, VA., Preparation of Tungsten Coatings by Chemical Transport of Tungsten Bromides, inMaterialy dlya atomnoi tekhniki (Nuclear Materials), Moscow: Energoatomizdat, 1983, pp. 3–10.Google Scholar
 3. 3.
  Ivanov, V.E., Nechiporenko, E.P., Krivoruchko, V.M., and Sagalovich, V.V.,Kristallizatsiya tugoplavkikh metallov iz gazovoi fazy (Vapor Deposition of Refractory Metals), Moscow: Atomizdat, 1974.Google Scholar
 4. 4.
  Miller, A. and Barnett, G.D., Chemical Vapor Deposition of Tungsten at Low Pressure,J. Electrochem. Soc., 1962, vol. 109, no. 10, pp. 973–976.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Korolev, Yu.M., Solov’ev, V.F., Stolyarov, V.I.,et al., Properties of Tungsten Deposited by the Fluoride Process, inMetallurgiya i metallovedenie chistykh metallov (Metallurgy and Physical Chemistry of Pure Metals), Moscow: Atomizdat, 1975, issue 11, pp. 15–23.Google Scholar
 6. 6.
  Shim, H.S. and Byrne, J.G., The Effect of Substrate Temperature and Reactant Gas Pressure on the Chemical Vapor Deposition of Tungsten Films,J. Cryst. Growth, 1972, vol. 13/14, no. 1, pp. 410–413.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Lakhotkin, Yu.V. and Krasovskii, A.I., Deposition of W-Re Alloys from Hexafluoride-Hydrogen Mixtures,Izv. Akad. Nauk SSSR, Met., 1982, no. 3, pp. 27–31.Google Scholar
 8. 8.
  Berkeley, I.E., Brenner, A., and Reid, W.E., Vapor Deposition of Tungsten by Hydrogen Reduction of Tungsten Hexafluoride,J. Electrochem. Soc., 1967, vol. 114, no. 6, pp. 561–568.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Korolev, Yu.M. and Rychagov, A.V., Hydrogen Reduction of Molybdenum Hexafluoride on Tubular Surfaces,Izv. Akad. Nauk SSSR, Met., 1978, no. 5, pp. 40–46.Google Scholar
 10. 10.
  Korolev, Yu.M. and Rychagov, A.V., On the Mechanism of Heterogeneous Hydrogen Reduction of Molybdenum Hexafluoride,Izv. Akad. Nauk SSSR, Met., 1978, no. 6, pp. 16–22.Google Scholar
 11. 11.
  Pobedash, N.V., Korolev, Yu.M., Rychagov, A.V.,et al., Preparation of Niobium and Tantalum by Hydrogen Reduction of Pentafiuorides,Metallurgiya i metallovedenie chistykh metallov (Metallurgy and Physical Chemistry of Pure Metals), Moscow: Atomizdat, 1975, issue 11, pp. 23–28.Google Scholar
 12. 12.
  Rakov, E.G., Mikulenok, V.V., Sudarikov, B.N., and Opalovskii, A.A., Preparation of Niobium and Tantalum Metals by Reduction of Pentafluorides,Tr. Inst.-Mosk. Khim.-Tekhnol. Inst. im. D. I. Mendeleeva, 1977, no. 97, pp. 81–85.Google Scholar
 13. 13.
  Rychagov, A.V., Korolev, Yu.M., and Pobedash, N.V., Kinetics of Reaction between Niobium and Niobium Pentafluoride Vapor,Zh. Neorg. Khim., 1978, vol. 23, no. 7, pp. 1967–1970.Google Scholar
 14. 14.
  Rakov, E.G., Mikulenok, V.V., Pevtsov, S.V., and Sudarikov, B.N., Reaction of Niobium with Hydrogen Fluoride,Tr. Inst.-Mosk. Khim.-Tekhnol. Inst. im. D. I. Mendeleeva, 1977, no. 97, pp. 57–67.Google Scholar
 15. 15.
  Malandin, M.B., Lakhotkin, Yu.V., and Kuz’min, V.P.,Osobennosti termodinamiki i kinetiki ftoridnogo protsessa osazhdeniya splavov d-perekhodnykh metallov s vol’framom (Thermodynamics and Kinetics of the Fluoride Vapor Deposition of d-Metal-Tungsten Alloys), Moscow, 1990.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2000

Authors and Affiliations

 • Yu. V. Lakhotkin
  • 1
 • V. P. Kuz’min
  • 1
 • T. I. Rybkina
  • 1
 • A. B. Kovalev
  • 1
 1. 1.Institute of Physical ChemistryRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations