Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 48, Issue 5, pp 138–212

Verspreiding En Nestoecologie Van De Mieren In De Nederlandsche Bosschen

  • V. Westhoff
  • J. N. Westhoff-de Joncheere
Article

DOI: 10.1007/BF02651552

Cite this article as:
Westhoff, V. & Westhoff-de Joncheere, J.N. Tijdschrift Over Plantenziekten (1942) 48: 138. doi:10.1007/BF02651552

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1942

Authors and Affiliations

  • V. Westhoff
    • 1
  • J. N. Westhoff-de Joncheere
    • 1
  1. 1.Uit het Biologisch Laboratorium „Hoenderloo“ en het Laboratorium voor Algemeene Zoölogie te UtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations