Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 1387–1390 | Cite as

De Mettler PC 180 balans als tablettenteller in vergelijking tot de Kirby Lester KL-8

  • J. I. Wagemans-Schüssel
  • H. H. J. Allart
Uit en Voor de Praktijk
  • 16 Downloads

Samenvatting

Een eenvoudig onderzoek is uitgevoerd naar de telnauwkeurigheid van de Mettler pc 180 balans als telbalans in vergelijking met de Kirby Lester kl-8 tablettenteller. Op grond van de telnauwkeurigheid kan geen voorkeur voor één van beide apparaten worden uitgesproken. Diverse voor- en nadelen van beide apparaten bij gebruik in de praktijk worden besproken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • J. I. Wagemans-Schüssel
    • 1
  • H. H. J. Allart
    • 1
  1. 1.Apotheek AllartAlphen aan den Rijn

Personalised recommendations