Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 787–791 | Cite as

Noordzee-conferentie SPA,19–23 maart 1979, Noordwijk aan Zee

  • A. Hamminga
Verslagen en Mededelingen
  • 15 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • A. Hamminga
    • 1
  1. 1.Stichting VNA's-Gravenhage

Personalised recommendations