Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 629–648 | Cite as

Enkele aspecten van behandeling en medicatie bij CARA

 • J. H. G. Jonkman
Overzichtsartikelen

Samenvatting

Chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen (Cara) behoren tot de meest voorkomende ziektebeelden in ons land en vereisen veelal een intensieve medicamenteuze therapie. In onderstaand overzicht zal worden getracht enige achtergrondinformatie te geven over de vele verschillende vormen waarinCara zich kan manifesteren. Bovendien zullen enige richtlijnen worden gegeven voor een rationele farmacotherapie bij de diverse vormen vanCara.

Rational therapy for special forms of cold

Abstract

Chronic obstructive lung diseases (Cold; in Dutch:Cara) belong to the most frequently encountered diseases in the Netherlands and often require intensive medical treatment. The aim of this review is to give some background information about the several forms ofCold and moreover to give some suggestions for a rational therapy for the special forms ofCold.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuuroverzicht

 1. Bork, L. E. Van (1978)Thiazinamiummethylsulfaat; een onderzoek naar de farmacokinetiek en de klinische toepassing bij chronische gegeneraliseerde obstructieve longaandoeningen. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 2. Cugell, D. W., enJ. E. Fish (1978) Beta-2 adrenergic Agents and Other Drugs in Reversible Airway Disease,Chest 73, 913–1022.CrossRefGoogle Scholar
 3. Geneesmiddelenbulletin (1969) Cromoglicaat en astma,3, 5–8; (1971) Selectiviteit van bronchodilatoren,5, 5–8; (1973) Een corticosteroïd ter inhalatie,7, 31–32; (1974) Nogmaals: Corticosteroïden ter inhalatie,8, 34.Google Scholar
 4. Gökemeyer, J. D. M. (1976)Hyperreactiviteit van de luchtwegen. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 5. Offerhaus, L. (1977) Zin en onzin van moderne bronchospasmolytica,Ned. Tijdschr. Geneesk. 212, 1422–1428.Google Scholar
 6. Palmer, K. N. V., enJ. C. Petrie (1976) Respiratory Diseases, in:Drug Treatment (G. S. Avery, Ed) Churchill Livingstone, Edinburg-Londen, blz. 562–591.Google Scholar
 7. Penna, P. M. (1976) Respiratory Diseases, in:Clinical Pharmacy and Therapeutics (E. T. Herfindal enJ. L. Hirschman, Eds.). The Williams & Wilkins Company, Baltimore, blz. 209–234.Google Scholar
 8. Sluiter, H. J., enK. De. Vries (1974) Therapie van deCara,Ned. Tijdschr. Geneesk. 118, 1084–1092; (1975) Middelen gebruikt bij behandeling van diffuse obstructieve longziekten (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen,Cara), in:Algemene Farmacotherapie (onder red. vanW. Lammers; F. A. Nelemans, Th. J. Bouwman, J. Van Noordwijk enW.M.Rosinga) Stafleu's Wetenschappelijke UitgeversmaatschappijBv, Leiden, blz. 464–474.Google Scholar
 9. Sluiter, H. J., K. De Vries enR. Peset (1978)Van asthma naar CARA. Nederlands Astma Fonds, Leusden.Google Scholar
 10. Webb-Johnson, D. C., enJ. L. Andrews (1977) Bronchodilator Therapy,New Engl. J. Med. 297, 476–482 en 758–764.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

 • J. H. G. Jonkman
  • 1
 1. 1.Apotheek en Laboratorium ‘Karsten’, Kerkstraat 14Assen/Laboratorium voor Farmaceutische en Analytische Chemie der RijksuniversiteitGroningen

Personalised recommendations