Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 489–493 | Cite as

Wetgeving op het gebied van de diergeneesmiddelen

  • J. Boogaerdt
Veterinaire Geneesmiddelen
  • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • J. Boogaerdt
    • 1
  1. 1.Veterinaire Dienst's-Gravenhage

Personalised recommendations