Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 350–353 | Cite as

5e Symposium voor farmacognosie, Utrecht, 24 november 1978

Plantaardige geneesmiddelen in de gezondheidszorg
  • W. G. Van Der Sluis
Verslagen en Mededelingen
  • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • W. G. Van Der Sluis
    • 1
  1. 1.Farmaceutisch LaboratoriumRijksuniversiteit UtrechtUtrecht

Personalised recommendations