Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 111–114 | Cite as

Hormonen en de kwaliteit van het leven

  • J. Van Der Vies
Voordrachten
  • 24 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • J. Van Der Vies
    • 1
  1. 1.Endocrinologische R & D LabsOrganon International BVOss.

Personalised recommendations