Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1611–1615 | Cite as

Besluit bijsluiter niet-narcotische analgetica treedt 1 januari 1981 in werking

  • E. Veder-Smit
Berichten
  • 18 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • E. Veder-Smit

There are no affiliations available

Personalised recommendations