Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1273–1277 | Cite as

De 28e algemene vergadering en het 40e internationale congres van de farmaceutische wetenschappen, gehouden te madrid van 1–5 september 1980

Algemeen overzicht
  • H. A. Sloot
Fédération internationale pharmaceutique 1980
  • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • H. A. Sloot

There are no affiliations available

Personalised recommendations