Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1260–1263 | Cite as

Apotheker en zelfmedicatie — verantwoordelijkheid en voorlichting

  • F. J. Venema
Article
  • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen Literatuur

  1. Porsius, A. J. (1980)Zelfmedicatie. Een kritische beschouwing over huismiddelen. Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht.Google Scholar
  2. Zwieten, P. A. Van (1979)De farmacotherapeutische gids. Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht.Google Scholar
  3. Zelfmedicatie in Nederland (1979) Rapport van de Werk-groep Zelfmedicatie, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • F. J. Venema
    • 1
  1. 1.Apotheek VenemaGroningen

Personalised recommendations