Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 981–983 | Cite as

Medisch-farmaceutische cumulatie

De aflevering van geneesmiddelen door geneesheren in België
  • A. Lontie
Article
  • 9 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • A. Lontie
    • 1
  1. 1.Voorzitter van de Algemene Pharmaceutische BondBrussel

Personalised recommendations