Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 941–942 | Cite as

Specifieke desensibilisatie bij hooikoorts: indicatie en behandelingswijze

  • L. O. M. J. Smithuis
Referaten
  • 12 Downloads

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • L. O. M. J. Smithuis

There are no affiliations available

Personalised recommendations