Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 727–733 | Cite as

Commentaar

Farmacie en de twee-fasenstructuur van het Wetenschappelijk Onderwijs
 • D. A. Doornbos
Article
 • 9 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Pais, A., Wetsontwerp Twee-fasenstructuur Wetenschappelijk Onderwijs, Zitting 1979–1980, kamerstuk 16106 nr. 1 en 2.Google Scholar
 2. 2.
  Ontwerp voor: Apotheek Werken Kontrole (AWEK) normen, KNMP-werkgroep, november 1979.Google Scholar
 3. 3.
  Handleiding bij de Intercollegiate Toetsing van Apotheken, KNMP, januari 1980.Google Scholar
 4. 4.
  Cals, J. M. L. Th., Voorbereiding tweede fase herziening Academisch Statuut, 23 juli 1963; Nota aan de Academische Raad.Google Scholar
 5. 5.
  Nota Structuur Wetenschappelijk Onderwijs, Academische Raad, 10 februari 1967.Google Scholar
 6. 6.
  Posthumus, K., De Universiteit, Doelstellingen, functies, structuren, 1968 (de ‘Nota-Posthumus’).Google Scholar
 7. 7.
  Wetsontwerp Herstructurering Wetenschappelijk Onderwijs, Zitting 1970–1971, Kamerstuk 11281 nr. 2 (Ontwerp van Wet) en nr. 3 (Memorie van Toelichting).Google Scholar
 8. 8.
  Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs en van de Wet Universitaire bestuurshervorming 1970,Staatsblad 1975, 656.Google Scholar
 9. 9.
  Doornbos, D. A. (1977)Pharm. Weekblad 112, 404.Google Scholar
 10. 10.
  Pais, A., Hoger Onderwijs voor Velen. Zitting 1977–1978, Kamerstuk 15034 nr. 1 en 2.Google Scholar
 11. 11.
  Vaste Kamercommissie van Onderwijs en Wetenschappen. Zitting 1978–1979, ocv 9, 27 november 1978. Eerste vergadering Nota Hoger Onderwijs voor Velen. Kamerstuk 15034 nr. 5, 395–396.Google Scholar
 12. 12.
  Twee-fasenstructuur Wetenschappelijk Onderwijs, Voorontwerp van een Wet met memorie van toelichting, Staatsuitgeverij Den Haag, maart 1979.Google Scholar
 13. 13.
  Dallinga, G. (1980)Chem. Weekblad 28, 92.Google Scholar
 14. 14.
  Advies van de Academische Raad aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen over het voorontwerp van Wet twee-fasenstructuur wo, 10 September 1979.Google Scholar
 15. 15.
  Advies van de Onderwijsraad, Eerste afdeling, aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen over het Voorontwerp van Wet twee-fasenstructuur wo, 25 September 1979.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • D. A. Doornbos

There are no affiliations available

Personalised recommendations