Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 527–529 | Cite as

Nieuwe toepassingen van het dinitrochloorbenzeen

  • A. C. van Loenen
Referaten
  • 11 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Frentz, G., enK. Eriksen (1977)Acta Dermatovener 57, 370–371.Google Scholar
  2. Friedman, P. S. (1979)Lancet 1, 1412.Google Scholar
  3. Happle, R., enK. Echternacht (1977)Lancet II, 1002–1003.Google Scholar
  4. Happle, R., K. Cebulla enK. Echternacht (1978)Arch. Dermatol. 114, 1629–1631.Google Scholar
  5. Nater, I. P., A. J. M. Baar enF. Bleumink (1979)Ned. Tijdschr. Geneesk. 123, 603–606.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • A. C. van Loenen

There are no affiliations available

Personalised recommendations