Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 212–212 | Cite as

Verplichtstelling vermelden van indicaties en contra-indicaties met betrekking tot farmaceutische produkten welke buiten de apotheek verkocht kunnen worden

  • E. Veder-Smit
Berichten
  • 7 Downloads

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • E. Veder-Smit

There are no affiliations available

Personalised recommendations