Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 207–212 | Cite as

De conservering van farmaceutische preparaten in het licht van de Nederlandse Farmacopee

  • H. Van Doorne
Voordrachten
  • 33 Downloads

Samenvatting

In de achtste uitgave van deNederlandse Farmacopee is een test opgenomen voor het bepalen van de conserverende eigenschappen van farmaceutische preparaten. Hoewel aan deze test een aantal nadelen kleeft, werd hij gebruikt om verschillen in activiteit aan te tonen. Naast voor de hand liggende factoren — zoals pH en verdelingscoëfficiënt — blijken biologisch actieve verbindingen en hulpstoffen vaak grote invloed te hebben op de gemeten activiteit.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Doorne, H. Van (1979) De bepaling van de antimicrobiële activiteit van conserveermiddelen in farmaceutische preparaten.Pharm. Weekblad 114, 69–74.Google Scholar
  2. Doorne, H. Van enF. L. Dubois (1980) The preservation of Lanette Wax Cream.Pharm. Weekblad Sci. Ed. geaccepteerd voor publikatie.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • H. Van Doorne
    • 1
  1. 1.Gorlaeus LaboratoriaRijksuniversiteit Leiden, subfaculteit FarmacieRa Leiden

Personalised recommendations