Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 116–124 | Cite as

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het ziekenhuiswezen en het functioneren van de ziekenhuisapotheker

  • R. M. Lapré
Voordrachten
  • 17 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • R. M. Lapré
    • 1
  1. 1.Secretaris bij de Centrale Raad voor de VolksgezondheidRijswijk

Personalised recommendations