Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

The changing face of crime in Hungary

 • 21 Accesses

 • 1 Citations

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. Andorka, R., I. Harcsa Deviáns viselkedések (Deviant behaviour), In: R. Andorka, T. Kolosi, G. Vukovich (eds.),Társadalmi Riport TARKI, 1991, pp. 217–221

 2. Baló, G., I. Lipovecz (eds.) Rények könyve (The Book of Facts) Budapest, 1992, pp. 728–729

 3. Council of Europe Economic Crisis and Crime Strasbourg, European Committee on Crime Problems, 1985Demográfiai évkönyv 1989 (The 1989 Demographic Yearbook) Budapest, K.S.H., 1991, pp. 18–19

 4. Déri, P. A magyarországi bünözés alakulása (The Trends of Crime in Hungary)Rendészeti Szemle, no. 10, 1991, p. 9

 5. Durkheim, E. A szociológice módszertana Budapest, Franklin Tarsulat, 1917

 6. Durkheim, E. Le Suicide Paris, Presses Universitaires de France, 1960

 7. Fehér, L. Paper presented at the conference Victims of Burglary, organized by the Magyar Kriminológiai Társaság (Hungarian Society of Criminology). In:Kriminológiai Közlemények, nos. 38–39 Budapest, 1991

 8. Gönczöl, K. Gazdaság — bünözés — társadalom (Economy — crime — society) Valóság, no. 10, 1988, pp. 35–47

 9. Gönczöl, K. Bünös szegények (Crime and Poverty) Budapest, K.J.K., 1991, pp. 152–174

 10. Györi, P. Gyorsjelentés a hajléktalanságról Magyarországon, 1990 (Briefing on the homeless in Hungary, 1990). In: R. Andorka, T. Kolosi, G. Vukovich (eds.),Társadalmi Riport TARKI, 1991, pp. 433–445

 11. Harrington, M. The New American Poverty Penguin Books, 1984, pp. 182–183

 12. Kolosi, T., Róbert, P. A rendszerváltás társadalmi hatásai (The social effects of the political transition)Valóság, no. 2, 1992, pp. 1–15

 13. Korinek, L. A munkanélküliség és a bünözés kapcsolatának néhány kérdése (A few problems arising from the relationship between unemployment and crime)Belügyi Szemle, no. 8, 1989, p. 30

 14. Kratochwill, F. Paper presented at the conference Victims of Burglary, organized by the Magyar Kriminológiai Társaság (Hungarian Society of Criminology). In:Kriminológiai Közlemények, nos. 38–39 Budapest, 1991

 15. Miltényi, K. Az eddigi és a várható tendenciák a TBZ-ben (Present and expected tendencies in deviant behaviour). Paper presented at the3rd Conference on Deviant Behaviour, Pilisszentkereszt, May 31 to June 2, 1990, pp. 310–323

 16. Nacro Family Stress and Crime London, 1992a, p. 13

 17. Nacro Unemployment and Crime London, 1992b

 18. Róbert, P. Társadalmi mobilitás (Social mobility). In: R. Andorka, T. Kolosi, G. Vukovich (eds.),Társadalmi Riport TARKI, 1991, pp. 369–370

 19. Salamin, P. A létminimum és akik alatta élnekEsély, no. 4, 1991, p. 65

 20. Szalai, J. Néhány gondolat a szegénységröl és a létminimumról (A few words on poverty and the subsistence level). In: R. Andorka, T. Kolosi, G. Vukovich (eds.),Társadalmi Riport TARKI, 1991, p. 425

 21. Tímár, J. Munkanélküliség — foglalkozáspolitika — gazdaságpolitika (Unemployment — employment policies — economic policies)Társadalmi Szemle, no. 10, 1992, pp. 25–34

 22. Vavró, I. A közvádas eljárásban jogerösen elítéltek föbb demográfiai jellemzöi 1980–89 között (The main demographic figures for people convicted in public prosecutions between 1980 and 1989. In:Emlékkötet Cséka Ervin egyetemi tanár születésének 70. és oktatói munkásságának 25. évfordulójára (Memorial volume dedicated to professor Ervin Cséka on the 70th anniversary of his birth and the 25th anniversary of his teaching career) Szeged, 1992, pp. 583–588

 23. Waller, I. Putting crime prevention on the map. Paper presented at the2nd International conference on Urban Safety, Drug and Crime Prevention, Paris, 1991

Download references

Author information

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Gönczöl, K. The changing face of crime in Hungary. Eur J Crim Policy Res 1, 123–132 (1993). https://doi.org/10.1007/BF02249469

Download citation