Advertisement

Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten

 • 17 Accesses

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatur

 1. 1)

  Ingesteld bij K. B. van 18 Aug. 1921 met als lid-voorzitter Mr. Dr. F. A. C. Graaf van Lijnden van Sandenburg en laatstelijk samengesteld als volgt: J. v. d. Tempel, Mr. J. A. de Wilde, Mr. R. J. H. Patijn, Mr. Dr. A. van Doorninck, Mr. S. J. L. v. Aalten, Mr. A. Jonker, H. v. Boeyen, J. A. H. Steinweg leden; prof. mr. C. W. de Vries lid-secretaris, Mr. A. J. N. M. Struycken, adj. secretaris.

 2. 3)

  Het Ned. Gemeenterecht, de druk, 1, blz. 548.

 3. 4)

  T.a.p., 1, blz. 554.

 4. 12)

  Arntzenius, 11, blz. 381.

 5. 13)

  Gemeenterecht 4e dr. 11, blz. 248–255, met name de zinsnede op blz. 255: „lk kan mij intusschen voorstellen dat het antwoord anders uitvalt”.

Download references

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Bordewijk, H.W.C. De financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten. De Economist 76, 787–830 (1927). https://doi.org/10.1007/BF02229982

Download citation